Terms and conditions

1. Toepassing
1.1 Alle commerciële transacties tussen de NV Next Generation LED , waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Bergemeersenstraat 137, BTW BE450.384.559(Hierna “NGL”) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Deze hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. NGL houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.
2. Offerte
2.1 Een offerte van NGL is geheel vrijblijvend en blijft geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen, hoeveelheden en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief.
2.2 Offertes omvatten enkel werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. NGL behoudt zich het recht voor om de in de offerte opgegeven prijs eenzijdig aan te passen ingeval van gewijzigde omstandigheden. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is NGL gerechtigd vervangingen en aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractuele voorziene werken. Bijkomende werken zullen automatisch in rekening gebracht worden en geacht aanvaard te zijn door de klant.
2.3 Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling, binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling, door NGL, of door een begin van uitvoering van de werken. Elke wijziging of aanvulling dient om geldig te zijn, schriftelijk bevestigd te zijn door NGL.
2.4 Bij annulatie van één of meerdere bestellingen, zelfs gedeeltelijk, wordt de klant een forfaitaire schadevergoeding aangerekend ten belope van 20% van de totale prijs van de geplaatste bestelling(en).
3. Uitvoering
3.1 Indien NGL ten gevolgde van overmacht, staking of lock out, niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant ontstaat.
3.2 Indien de klant zich in staat van kennelijk onvermogen of faillissement bevindt of in toepassing van de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen bevindt, dan wel een wijziging toebrengt aan zijn situatie waardoor zijn kredietwaardigheid in het gedrang zou worden gebracht, behoudt NGL zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.
3.3 Meerwerken worden aangerekend op basis van de op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen. Minwerken geven aanleiding tot een schadevergoeding van 30% op de waarde van de minwerken.
4. Levering
4.1 De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn steeds indicatief. Het overschrijden van de voorziene termijn kan onder geen enkele voorwaarde, aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van NGL. Wijzigingen in de opdracht doen de vooropgestelde termijnen automatisch vervallen. De maximale termijn is hoe dan ook beperkt tot 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.
4.2 De goederen worden verkocht en geleverd in de magazijnen van NGL of op een andere door NGL aan te duiden plaats. Het risico gaat over op de klant op het moment dat de goederen de magazijnen verlaten. De afhaling en/of levering en/of verzending van goederen door NGL geschieden steeds op kosten en risico van de klant. Eventuele kosten van inontvangstname van de goederen zijn steeds ten laste van de klant.
4.3 Indien de klant ervoor kiest om de bestellingen zelf af te halen, behoudt NGL het recht om zonder ingebrekestelling deze bestelling als geannuleerd te beschouwen indien de geplande datum van ophaling met twee weken overschreden is. Verdere afhandeling gebeurt dan conform punt 2.4 van de algemene voorwaarden.
5. Garantie
5.1 Melding van klachten betreffende uitgevoerde werken of geleverde/geplaatste goederen dient per aangetekend schrijven te gebeuren; in geval van zichtbare gebreken of niet conformiteit binnen de 8 dagen volgend op de levering, plaatsing of uitvoering van de werken. De vrijwaringstermijn met betrekking tot de geleverde goederen kan echter in geen geval langer zijn dan de geldende fabrieksgarantie.
5.2 Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Elke aanspraak op garantie vervalt binnen een termijn van drie maanden na de ontdekking van het gebrek, alsook bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden. De waarborgverbintenis van NGL is persoonlijk tegenover de opdrachtgevers aangegaan. Derden kunnen zich niet rechtstreeks tegenover NGL op de garantie beroepen.
5.3 Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Eventuele klachten kunnen naar de zetel van NGL gericht worden, 9300 Aalst, Bergemeersenstraat 137.
5.4 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de NGL klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan NGL. De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De aansprakelijkheid van NGL is beperkt tot de aansprakelijkheid dwingend door de wet opgelegd. Zij kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie of gegevens zoals door de klant meegedeeld.
6.2 NGL is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals inkomstenderving, derving van energieopbrengsten of schade veroorzaakt aan derden, andere goederen of het milieu. NGL is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
7. Prijs – Betaling
7.1 Tenzij anders overeengekomen dient bij opdracht of bestellingen veertig ten honderd (40%) van het totale bedrag als voorschot betaald te worden. Voor opdrachten of bestellingen boven de vijftigduizend euro (€50.000,00) (excl.
BTW), heeft NGL het recht aan de klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
7.2 Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van NGL exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers- en administratiekosten. NGL houdt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen (ook in geval van absoluut forfait) in functie van wijzigingen die zouden optreden op het vlak van grondstofkost, materiaalkost, lonen en sociale lasten.
7.3 Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van NGL steeds integraal betaalbaar contant en zonder korting op factuurdatum, dan wel, indien de plaatsing niet door NGL gebeurt, noch door een door NGL aangestelde persoon, contant voor afhaling of verzending van de goederen.
7.4 Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.
7.5 Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de factuurdatum wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien het verschuldigde bedrag verhoogd wordt met 10%, met een minimum van TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€250,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van NGL om een hogere schadevergoeding te eisen.
7.6 Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan NGL te voldoen, behoudt NGL zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in punt 2.4 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.
7.7 Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 zal in het geval van de opening van een insolventieprocedure of in het geval van het beslag of enig ander geval van samenloop lastens één der partijen, er van rechtswege schuldvergelijking toegepast worden tussen alle schulden en schuldvorderingen tussen partijen bestaand op het ogenblik waarop de insolventieprocedure, het beslag of een geval van samenloop plaatsvindt, ongeacht de datum van hun opeisbaarheid, hun doel of de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle verkochte goederen blijven eigendom van NGL tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. Tot zolang mag de klant de verkochte goederen niet verkopen, of verpanden aan een derde of erover op enige wijze beschikken. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf de vooropgestelde dag van beschikbaarheid. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en vervreemdingsverbod, bekomt NGL automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan NGL een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd.
9. Online Aankopen
9.1 Bij online aankopen, kan na het aanduiden van het aantal goederen en hun productspecifieke kenmerken, de virtuele winkelkar bekeken worden en doorgegaan worden naar de afrekening/bestelling. Bij de afrekening heeft u keuze tussen betalen via overschrijving of met PayPal. Bancontact is beschikbaar voor betaling bij afhaling.
9.2 NGL is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolgde een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant is betrokken.
10. Herroepingsrecht
10.1 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online, via de webwinkel aankopen bij NGL De Klant heeft het recht om binnen de 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant NGL gelegen te Bergemeersenstraat 137, 9300 Aalst, info@nextgenerationled.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht (het modelformulier kan u hier terugvinden). Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan NGL heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan NGL Bergemeersenstraat 137 te 9300 Aalst. De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt NGL zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal NGL alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat NGL op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan NGL wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar geland welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door NGL geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. NGL betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht.
11. Privacy
11.1 De verantwoordelijke voor de verwerking, NGL respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van
uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst, info@nextgenerationled.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst, info@nextgenerationled.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, NGL heeft dus geen toegang tot uw paswoord. NGL houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@nextgenertionled.be of op volgende adres NGL, Bergemeersenstraat 137, 9300 aalst.
12. Toepasselijk recht-jurisdictie
12.1 Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen NGL en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar NGL haar maatschappelijke zetel heeft.
12.2 Het Belgisch recht is van toepassing.
12.3 De Consument kan zich ook richten naar het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). NGL heeft het Regelement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.
12.4 NGL heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op https://www.unizo.be/sites/default/files/reglement_-_13_januari_2017.pdf waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.